ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС лого

Изпитателна лаборатория

 

ЗА НАС

      Изпитвателната лаборатория при „ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС” ООД е създадена през 2007 година от утвърдени специалисти в областта на строителните материали и химията на високо молекулните съединения за производство на изделия от пластмаси за строителството.
      Изпитвателната лаборатория при „ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС” ООД е акредетирана за изпитване на продукти и изделия за строителството в девет основни направления( да се отиде към сертификат). Тя работи по утвърдена система по качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и прилага актуални български, европейски и международни стандартизирани методи за изпитване.
      Изпитвателна лаборатория при „ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС”ООД е акредитирана да извършва и пробовземане на строителни продукти.
      „ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС”ООД е със статут на активен член на Български Институт по стандартизация (БИС) и Ръководителят на ИЛ участва в работата на ТК 81”Пластмаси” за разглеждане, утвърждаване и прилагане на български и европейски нормативни документи. Лабораторията работи като подизпълнител на лицензирани от МРРБ Лица за оценка на съответствието (ЛОС) на строителни продукти в Р. България и нотифицирани лица към ЕС.